Blog archives

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Tájékoztatási kötelezettség a GDPR 13. cikke alapján

Az alábbi dokumentum a www.rehab-med.hu cím alatt található weboldal közvetítésével vezetett REHAB-MED online áruház (a továbbiakban: "Áruház") Adatvédelmi és "cookie" politikáját szabályozza. Az Áruház kezelője Adam Erika, aki üzleti tevékenységét a DOTEX 2000 Bt. (székhelye: H-1081 Budapest, Népszínház utca 28/ B) cég alatt vezeti. Az Eladóval az alábbi telefonszámon: +36-1-210-1632 és e-mail címen: dotex@rehab-med.hu léphet kapcsolatba.

1. Bevezetés

Az adatvédelmi politikát leíró részben, az Áruház Ügyfeleire (a továbbiakban: Ügyfelek) vonatkozó adatgyűjtés, adatkezelés, adatfelhasználás és adatvédelem feltételeiről adunk tájékoztatást. Személyes adatnak minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ minősül. Az azonosítható természetes személy olyan személy, amelynek személyazonosságát közvetlenül vagy közvetetten lehet meghatározni, különös tekintettel az azonosítószámára, illetve egy vagy több sajátos jellemzőjét meghatározó tényezőre.

A cookie fájl politikában, az információk tárolása és a végfelhasználók távközlési eszközein már tárolt információkhoz való hozzáférés feltételeire vonatkozóan adunk tájékoztatást. A végfelhasználó olyan természetes személy vagy jogalany, amely saját szükségletei kielégítésére nyilvánosan elérhető távközlési szolgáltatást vesz igénybe, vagy ilyen szolgáltatást igényel.

2. Nyilatkozat

Az Ügyfelek adatvédelmének tiszteletben tartására vonatkozó legfontosabb cél elérése érdekében, kellő gondossággal igyekezünk eljárni. Ennek a feltételezésnek érdekében az általánosan alkalmazandó jogszabályokból eredő szabványokat és elveket alkalmazzuk, különösen pedig az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletét (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).

Különösen arra törekszünk, hogy az ügyfelek személyes adatai:

 • feldolgozása a jogszabályoknak megfelelően történjen,
 • gyűjtésükre a dokumentumban megjelölt célokra és a törvénynek megfelelően kerüljön sor,
 • a fenti céloktól eltérő további feldolgozásukra ne kerüljön sor,
 • tényszerűen helyesek és a feldolgozásuk céljukhoz képest megfelelők legyenek,
 • jogosulatlan hozzáféréssel, megsemmisítéssel, nyilvánosságra hozatallal és jogellenes felhasználással szemben megfelelően védettek legyenek,
 • az érintett személy azonosítását lehetővé tevő formában kerüljenek tárolásra kizárólag olyan időn belül, amely a feldolgozás céljának eléréséhez szükséges.

3. Adatkezelő

Az Áruház által kezelt személyes adatok kezelője: DOTEX 2000 BtH-1081 Budapest, Népszínház utca 28/ B, tel./fax: +36-1-210-1632,  +36-30-231-84 77, dotex@rehab-med.hu

4. Adatgyűjtemények, terjedelmük és a személyes adatok feldolgozásának célja

Ügyfeleink személyes adatait rendszerezett gyűjteményekben dolgozzuk fel, amelyeket a feldolgozási célnak megfelelően definiáljuk. Az adatfeldolgozásra a meghatározott cél teljesítéséhez szükséges mértékben kerül sor. Az alábbi lista az adatgyűjteményeket, terjedelmüket és az adatfeldolgozás célját tartalmazza.

Gyűjtemény neve

Feldolgozott adatok terjedelme

Feldolgozás célja

Ügyfelek személyes adatainak gyűjteménye, akik az Áruház közvetítésével adásvételi szerződést kötöttek.

 • családi- és utónév
 • szállítási cím
 • e-mail cím
 • bankszámlaszám
 • számlázási adatok
 • megrendelés száma
 • IP szám

Ügyfelekkel szerződéskötés és szerződésteljesítés.

Ügyfelek személyes adatainak gyűjteménye, akik reklamációt vagy szerződéstől való elállásra vonatkozó nyilatkozatot nyújtottak be.

 • családi- és utónév
 • szállítási cím
 • telefonszám
 • e-mail cím
 • számlázási adatok
 • bankszámlaszám
 • megrendelés száma
 • reklamáció száma

Reklamációkkal vagy szerződéstől való elállással kapcsolatos eljárások.

Eladóval kapcsolat-felvételi űrlapon keresztül kommunikáló személyek adatait tartalmazó gyűjtemény

 • e-mail cím
 • IP szám
 • megrendelés száma (kizárólag bejelentkezett ügyfelek, akik már vásároltak)
 • családi- és utónév (kizárólag bejelentkezett ügyfelek)

Eladó által Ügyfelek részére nyújtott kereskedelmi, szervezeti vagy műszaki információk.

 

5. Személyes adatok továbbítása és megosztása

Az adatgyűjtemény egy részét, kizárólag a megfelelő szolgáltatásnyújtás céljából, más jogalanyokra bízzuk. A DOTEX 2000 Bt. cég nevében személyes adatokat feldolgozó jogalanyok:

- hosting szolgáltató (a weboldalt és szolgálati postát kezelő cég),

- számviteli vagy jogi szolgáltatók,

- futárszolgálatok.

A rendelkezésünkre bocsájtott adatokat harmadik személyeknek nem továbbítjuk, kivéve azokat az eseteket, amikor ezt a hatályos jogszabályok előírják, azaz az erre feljogosított hatóság vagy bíróság kérése alapján.

6. Ügyfél jogai

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatban az ügyfelek a következő jogokkal rendelkeznek:

 • adatokhoz való hozzáférési jog,
 • adat helyesbítési jog,
 • adat kiegészítésének, frissítésének és törlésének joga,
 • marketing célokkal való adatkezelés ellen tiltakozás joga.

A fenti jogok érvényesítésének érdekében, kérjük szándékukat az alábbi email címen jelentsék: ado@rehab-med.hu.

7. Szervernaplók

Ezek z Áruház szerver belső eseménynaplói, amelyek az Áruház használata során az Ügyfelektől érkező kéréseket automatikusan elmentik. A rendszernaplók tartalmazzák az Ügyfél által küldött kérést, az IP-címet, a böngésző típusát, a böngésző nyelvét, a kérelem dátumát és időpontját, valamint legalább egy "cookie" fájlt, amely egyedileg azonosítja az ügyfél böngészőjét.

A rendszernaplókban gyűjtött adatokat kizárólag az Áruház kezelésének céljával használjuk fel, határozatlan időn keresztül. Harmadik személyeknek ezeket nem továbbítjuk, kivéve a jelen dokumentumban meghatározott eseteket.

Az Ügyfelek által történő Áruház használatával kapcsolatban, a szervernaplókban automatikusan gyűjthetjük és rögzíthetjük a szolgáltatás igénybevételének technikai részleteit, az elektronikus szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos vevői igényeket, az IP-címet, valamint az Ügyfél műveleteivel kapcsolatos Áruház működésére vonatkozó műszaki adatokat. Ezek különösen az elektronikus úton nyújtott szolgáltatás minden egyes használatának kezdetéről, befejezéséről és terjedelméről szólnak. A böngésző memória mechanizmusa segítségével helyi szinten is gyűjthetünk adatokat az Ügyfél végberendezésén.

8. Gyorsítótár

Az Ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások révén automatikusan használhatjuk a böngésző gyorsítótárát vagy az ügyfél végberendezését. Ez úgy történik, hogy az adatok az Ügyfél berendezésén telepített böngésző memóriájába kerülnek tárolásra. A helyi memórián belül lehetőség nyílik az adatok munkamenet közötti tárolására, azaz az Ügyfél következő munkamenetei között. A gyorsítótár használatának célja az Áruház használatának felgyorsítása olyan helyzetek kizárása révén, amikor az Áruházból ugyanazok az adatok ismételten kerülnek letöltésre és ezzel az Ügyfél internetkapcsolata leterhelésére kerül sor.

9. Cookies fájlok - bevezetés

Ügyfeleinknek való szolgáltatásnyújtás során történő információgyűjtés és -tárolás érdekében professzionális technológiákat alkalmazunk, pl. cookie fájlokat. Ezek olyan általánosan használt, kis karakterláncokat tartalmazó fájlok, amelyek az Ügyfél által való Áruház látogatása során a végberendezésére (pl. számítógépen, laptopon, táblagépen, okostelefonon) elküldésre, majd rögzítésre kerülnek. Az információk a használt böngésző vágólapjára kerülnek, amely majd a weboldal következő látogatása során ezeket visszaküldi. A cookie fájlok az Áruház megfelelő használatához szükséges információkat tartalmaznak. Általában tartalmazzák annak a weboldalnak nevét, ahonnan származnak, a végberendezésen való tárolásuk idejét és az egyedi azonosító számukat.

10. Cookie fájlok feldolgozásának alapja

Azokat az Ügyfelek, akik az Áruházon keresztül elektronikusan nyújtott szolgáltatásokat vesznek igénybe megkérjük, hogy önként járuljanak hozzá a cookie-k kezeléséhez, az információ tárolásával vagy a távközlési végberendezésükön már tárolt adatok elérésével.

A cookie kezeléséhez való hozzájárulás különösen a cookie-k feldolgozásával kapcsolatos hozzájárulási nyilatkozatot tartalmazó gomb megnyomásával, vagy a feltételek megismerésének megerősítésével történik. A hozzájárulás ingyenesen, a cookie fájlok kezelésére vonatkozó részben leírt módon bármikor visszavonható.

11. Milyen cookie fájlokat dolgozunk fel?

Az Áruházban kettő alapvető cookie fájlfajta kerül alkalmazásra: "munkameneti" (session cookies) és "állandó" (persistent cookies). A "munkameneti" cookie-k ideiglenes fájlok, amelyek a Felhasználó végberendezésén a kijelentkezés pillanatáig, az oldal elhagyásáig illetve a szoftver (böngésző) kikapcsolásáig tároltak. Az "állandó" cookie fájlokat a Felhasználó végberendezésén a cookie fájlokban meghatározott paramétereknek megfelelő ideig, illetve a Felhasználó általi való eltávolításukig tároltak.

A cookie fájlokat kezelő jogalanyok tekintetében megkülönböztetjük a:

 • Eladó cookie fájljai,
 • harmadik személyek cookie fájljai.

12. Eladó cookie fájljai

Az Eladó cookie fájljai lehetővé teszik az Ügyfél eszközének felismerését és az Áruház weboldalának egyedi elvárásoknak megfelelően való megjelenítését, ezáltal az oldal funkcióinak használatát könnyebbé és élvezetesebbé téve. A fájlok az Ügyfél berendezésén való rögzítésnek köszönhetően lehetséges pl. a bejelentkezési adatok rögzítése, bejelentkezés után a munkamenet fenntartása, a kosárba helyezett áruk memorizálása.

13. Harmadik személyek cookie fájljai

Az Eladó használhatja a Google által alábbi szolgáltatások keretén belül alkalmazott cookie fájlokat:

 • Google Analytics – lehetővé teszik a Google Adwords szolgáltatással végzett hirdetési kampányok minőségének értékelését, az ügyfelek viselkedését és forgalmát, valamint a forgalmi statisztikák elkészítését.

Amennyiben a viselkedési és forgalmi vizsgálatvégzéseket ki akarja kapcsolni, kérjük használja az alábbi eszközt: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

A cookie-k harmadik fél által való használatára az adatvédelmi és cookie politikájának függvényében kerül sor. Javasoljuk, hogy olvassa el az adatainkat leggyakrabban és legtágabb mértékben feldolgozó jogalanyok adatkezelési és adatvédelmi szabályait:

14. Cookie fájlok és egyéb információk kezelése

Leggyakrabban, a böngésző beállításai lehetővé teszik a cookie-k és egyéb információk végberendezésen való elhelyezését. Amennyiben az Ügyfél nem járul hozzá a fájlok rögzítéséhez, a böngésző beállításainak módosítása szükséges. Lehetőség nyílik a rögzítésük letiltására az adott böngésző vagy egy adott webhely vonatkozásában. Az adatkezelés módja az alkalmazott szoftvertől függő. A fájlkezelés aktuális szabályai a használt böngésző beállításaiban találhatók meg.

A mobiltelefonon való cookie-k kezelésére vonatkozó információk az adott telefon Felhasználói kézikönyvében találhatók.

A cookie-k feldolgozásának engedélyezése önkéntes. Ugyanakkor ügyelni kell arra, hogy használatuk korlátozása megnehezítheti vagy ellehetetlenítheti az Áruház funkcionalitásának egy részét.

Az ügyfél cookie fájljai törlése az ügyfélpanelen található gomb megnyomásával is lehetséges.

15. Adatvédelmi politika és cookie szabályzat módosítása

Fenntartjuk a jelen Adatvédelmi politika és cookie szabályzat módosításának jogát. Ha sor kerül erre, a módosított változatát ezen a helyen tesszük közzé.

 

2014-05-14 Home, Információk
Összehasonlítás
Vásárlás folytatása Összehasonlítás

has been added to your wishlist.

Vásárlás folytatása My wishlists